Yponomeuta padella (symptoms) 1 (4608 x 3456 + RAW) Aronia melanocarpa


Yponomeuta padella (symptoms) 2 (4608 x 3456 + RAW) Aronia melanocarpa


Yponomeuta padella (Larva) 3 (4608 x 3456 + RAW) Aronia melanocarpa


Yponomeuta padella (Larva) 4 (4608 x 3456 + RAW) Aronia melanocarpa


Yponomeuta padella (Larva) 5 (4608 x 3456 + RAW) Aronia melanocarpa


Yponomeuta padella (Larva) 6 (4608 x 3456 + RAW) Aronia melanocarpa


Yponomeuta padella (Larva) 7 (4608 x 3456 + RAW) Aronia melanocarpa


Yponomeuta padella (Pupae) 8 (4608 x 3456 + RAW) Aronia melanocarpa


Yponomeuta padella (Pupae) 9 (4608 x 3456 + RAW) Aronia melanocarpa


Yponomeuta padella (Imago mating) 10 (4608 x 3456 + RAW) Aronia melanocarpa


Yponomeuta padella (Imago mating) 11 (4608 x 3456 + RAW) Aronia melanocarpa


Yponomeuta padella (Imago mating) 12 (4608 x 3456 + RAW) Aronia melanocarpa


Yponomeuta padella (Imago mating) 13 (4608 x 3456 + RAW) Aronia melanocarpa


Yponomeuta padella (Imago mating) 14 (4608 x 3456 + RAW) Aronia melanocarpa


Yponomeuta padella (Imago) 15 (4608 x 3456 + RAW) Aronia melanocarpa


Yponomeuta padella (Imago) 16 (4608 x 3456 + RAW) Aronia melanocarpa